home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Małgorzata Kozioł - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy gm. Lubomino

Pani Małgorzata z pomocą społeczną zawodowo związana jest od 10 lat, ale początek jej pracy społecznej rozpoczął się dużo wcześniej. W latach 2000-2004 pracowała, jako kierownik świetlicy szkolnej i nauczyciel młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Gimnazjum nr 2 w Ornecie. W tym czasie pisała programy pozyskując środki finansowe na posiłki dla ubogiej młodzieży, organizowała szereg zbiórek charytatywnych na rzecz potrzebujących. Była inicjatorem i współzałożycielką szkolnego koła wolontariuszy „Arka” przy Gimnazjum. Koło organizowało wiele akcji charytatywnych wspierających osoby potrzebujące pomocy np. pogorzelców. Jako Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 2 w Ornecie wspomagała lokalną społeczność w wielu inicjatywach np. otwarcie boiska osiedlowego pozyskując środki od sponsorów. Wśród działań społecznych należy wymienić pełnione funkcje, ławnika w Sądzie rejonowym w Braniewie, Przewodniczącej Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Ornecie, Była jedną z inicjatorów założenia Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Samarytanie” i czynnie działała w nim od 2002 roku. Przy stowarzyszeniu zainicjowała o otworzyła świetlicę środowiskową, w której jako wolontariusz prowadziła zajęcia z dziećmi ( 2003-2004).

Od 1 grudnia 2005 roku rozpoczęła pracę zawodową w pomocy społecznej jako Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie, który tworzyła i organizowała od podstaw. Rozpoczęła organizację Dni Rodziny w Henrykowie, współuczestniczyła w organizacji dożynek gminnych. Jest autorem „Nikiforiady” imprezy integracyjnej dla Środowiskowych Domów Samopomocy, która do tej pory odbywa się i cieszy się wielkim uznaniem i popularnością.

Obecnie od listopada 2009 roku pełni funkcję Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy, gmina Lubomino, który również tworzyła i organizowała od początku, jednakże jej działalność daleko wykracza poza obowiązki kierowania tą jednostką.  W swojej pracy w obszarze pomocy społecznej wprowadza nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi standardów pracy z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi psychicznie.

Dzięki jej niezłomności, wytrwałości, pracowitości placówka początkowo dla 25 osób, w przeciągu niespełna pięciu lat została wyremontowana, rozbudowana i w pełni wystandaryzowana, co pozwoliło na rozszerzenie usługi obecnie dla 57 osób, a od grudnia 2015 dla 60 osób. Poprzez organizację prac inwestycyjnych i remontowych Pani Kierownik dostosowywała, modernizowała i standaryzowała obiekt, pozyskując na ten cel znaczne środki finansowe (z budżetu wojewody, rezerwy celowej państwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska). W kierowanym przez panią Małgorzatę Środowiskowym Domu Samopomocy praca z osobami niepełnosprawnymi skoncentrowana jest na innowacyjnych formach pracy. Najważniejsze osiągnięcia zawodowe wynikają z jej kompleksowego podejścia do problemu choroby psychicznej, niepełnosprawności i wykluczenia społecznego. Od początku swojej pracy główny nacisk kładzie na aktywne formy wspierania osób zagrożonych marginalizacją włączając w proces rehabilitacji uczestnika, rodzinę i środowisko lokalne. Z wielkim zaangażowaniem nadzoruje i pomaga uczestnikom w załatwianiu spraw i skutecznie zabiega o przychylność urzędników, uwrażliwiając ich na potrzeby tej grupy osób. Podejmuje szereg działań mających na celu zapewnienie bezpiecznego miejsca zamieszkania, opału na zimę, leków, kontynuację nauki lub podjęcie pracy, rozwiązywanie problemów finansowych (umorzenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności). Towarzyszy swoim uczestnikom nie tylko w czasie zajęć w ŚDS. Systematycznie monitoruje sytuację podopiecznych przebywających w szpitalu,. W rozbudowanym obiekcie ŚDS utworzyła nowe sale treningowe i odpowiednio je wyposażyła. Jest życzliwa dla swoich podopiecznych, stwarza przyjazny, rodzinny nastrój w placówce. Z większą częstotliwością organizowane są różne imprezy, spotkania integracyjne, wyjazdy na spotkania zewnętrzne dla podopiecznych Domu. Jest autorką i inicjatorem kolejnej imprezy integracyjnej dla podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy- Wojewódzki Kabareton Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Jesteśmy Tacy Sami Jak Wy” pod Honorowym Patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Wszystkie koszty związane z jej organizacją (puchary, nagrody) pokrywane są ze środków pozyskiwanych osobiście przez Panią Kierownik. Dzięki temu krąg ofiarodawców (także nagród) z roku na rok poszerza się. W tym roku odbędzie się już IV edycja Kabaretonu. Dzięki Pani Małgorzacie Dom współpracuje z wieloma Domami na terenie całego województwa warmińsko-Mazurskiego, z którymi wspólnie organizuje zawody międzygrupowe, imprezy sportowe, spotkania integracyjne.  Mieszkańcy Domu aktywnie uczestniczą w życiu Gminy Lubomino, np. poprzez udział w licznych festynach, dożynkach, imprezach kulturalno-rekreacyjnych. Ponadto uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, czynnie uczestniczą w zawodach, konkursach (gminnych, wojewódzkich, ogólnopolskich), a także w przygotowaniu fantów na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dom stał się istotnym elementem życia społecznego gminy i wsi Wolnica. Jest on bardzo istotnym wsparciem dla działań Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Lubominie. Działania i rozwój Środowiskowego Domu Samopomocy w dużej mierze wpływają na aktywizację społeczności lokalnej, która zaczyna się angażować w sprawy zmiany wizerunku wsi i jej rozwoju. Dzięki placówce zmienia się również stosunek społeczności lokalnej do osób chorych psychicznie, niepełnosprawnych. Społeczeństwo lokalne zaczyna rozumieć problem i zmniejsza się marginalizacja tych osób. W tym roku we wsi powstało stowarzyszenie, którego Pani Małgorzata jest członkiem, zawsze aktywnym, chętnym do współpracy i podejmowania działań na rzecz wszystkich grup społecznych. Bardzo dba o wizerunek osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie. Za swoja pracę w 2011 roku otrzymała Wyróżnienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w 2013 roku otrzymała Wyróżnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Nagrodę przyznaną przez Wójta Gminy Lubomino na wniosek Rady Gminy Lubomino. Pani Małgorzata Kozioł we wszystkich swoich działaniach łączy profesjonalizm z osobistym zaangażowaniem, dając przykład lidera pomocy społecznej i osoby bardzo zaangażowanej nie tylko w sferze pracy zawodowej, ale też działalności społecznej.