home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Dr hab.med. Jadwiga Snarska

Prof. UWM w Olsztynie.

 

W 1974 roku po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach i złożeniu egzaminów wstępnych została przyjęta na Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku. W czasie trwania studiów już od II roku brała czynny udział w pracach naukowo-badawczych Za wyniki w nauce i całokształt pracy w studenckim ruchu naukowym otrzymała ogólnopolską złotą odznakę im. Mikołaja Kopernika „Primus Inter Pares” i złotą odznakę ZG SZSP w 1979 i 1980 roku. Akademię Medyczną ukończyła w 1980 roku.

Dorobek naukowy dr Jadwigi Snarskiej obejmuje 118 publikacji  i 228 komunikatów zjazdowych prac, które zostały przedstawione na zjazdach ogólnopolskich i zagranicznych oraz 54 innych referatów i wykładów wygłoszonych na posiedzeniach szkoleniowych lekarskich towarzystw naukowych, szkoleń podyplomowych, a także innych stowarzyszeń.

Otrzymała liczne nagrody za osiągnięcia naukowo – badawcze.

Działalność dydaktyczno - wychowawcza

 W pierwszym i drugim roku pracy naukowo - dydaktycznej w I Klinice Chirurgii Ogólnej AMB wspierała czynnie pracę młodszych kolegów w Studenckim Towarzystwie Naukowym będąc jednocześnie organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych z udziałem gości zagranicznych. Przez okres 10 lat prowadziła Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Ogólnej.

Brała udział i była współorganizatorem Zjazdu Chirurgów Endokrynologicznych, Zjazdu Gastroenterologów, Dni Polsko-Czeskich w Białymstoku. Była organizatorem V Sympozjum Sekcji Viscero-Syntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich w 1996 roku, które odbyło się w Mikołajkach. Organizowała 62 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich  w Białymstoku. Była organizatorem Podlaskiego Sympozjum Chirurgicznego „Postępy w Chirurgii” w 2006r.  Przez okres 2 kadencji w latach 1992 – 1996 brała udział w pracach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

 Jest sekretarzem Zarządu Białostockiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich. Jest członkiem założycielem Towarzystwa Videochirurgii TChP, członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Gastroenterologów, członkiem Zarządu Polskiego Klubu,Towarzystwa Onkologów, a od 1995 roku European Association for Endoscopic Surgery, członkiem Zarządu Głównego Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich, członkiem ESPEN                         

W 1993 roku była współorganizatorem utworzenia pierwszej w północno-wschodniej części Polski Regionalnej Konsultacyjnej Poradni dla Chorych ze Stomią przy Klinice Chirurgii Ogólnej.

Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze trzykrotnie otrzymała nagrodę indywidualną.

Przez okres 15 lat była konsultantem z zakresu chirurgii w Klinice Dermatologii, a 7 lat  w Klinice Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Gastroenterologii.

Jest inicjatorką wprowadzenia chirurgii laparoskopowej w regionie północno-wschodnim. Okresowo wykonuje ekspertyzy dla potrzeb Sądu z zakresu chirurgii laparoskopowej i chirurgii wątroby, jako biegły,  a także ekspertyzy dotyczące problemów prawnych dla potrzeb Okręgowych  Sądów Lekarskich i Naczelnego Sądu Lekarskiego.

W roku 1993 ukończyła VII Krajową Szkołę Optoelektroniki – zastosowanie laserów wysoko i niskoenergetycznych w różnych dziedzinach medycyny.

Pozostała działalność organizacyjno- naukowa  i pozanaukowa

Brała czynny udział w wielu zjazdach, sympozjach, kongresach ogólnopolskich. Wielokrotnie brała udział w pracach Komitetu Naukowego i prowadziła sesje naukowe w trakcie zjazdów, kongresów i konferencji oraz uczestniczyła w recenzjowaniu prac do wydawnictw krajowych i materiałów zjazdowych oraz opinii wydawniczych podręczników medycznych. Jest członkiem Komitetu Naukowego czasopisma „Postępy Żywienia Klinicznego”.  Była recenzentem dwóch prac doktorskich i wielokrotnym prac magisterskich i innych prac dyplomowych w ramach kształcenia podyplomowego personelu medycznego. Opracowała i modernizowała program nauczania chirurgii klinicznej dla studentów medycyny, dietetyki i farmacji dla potrzeb Komisji Akredytacyjnej. Przewodniczyła i brała udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. Jest autorem i prowadziła  programy prac statutowych Uczelni.   

Jestem twórcą ośrodka referencyjnego chirurgii jelita grubego i z zakresu chirurgii laparoskopowej w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku. Prowadziła recenzje naukowo-merytoryczne projektów KBN (dyscypliny zabiegowe ) przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest współzałożycielem stowarzyszenia Europacolon w Polsce. Od kilku lat bierze udział w pracach i jest członkiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ( egzamin specjalizacyjny z chirurgii ogólnej i LEP ).

Za całokształt pracy naukowo-dydaktycznej, zawodowej i organizacyjnej w 2003 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, w tym też roku była nominowana do statuetki Nike za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych.

Od 11.2007 roku jest zatrudniona na stanowisku profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Zakładzie Nauk Podstawowych Wydziału Medycznego. Jest promotorem jednego zakończonego przewodu doktorskiego i 2 rozpoczętych doktoratów w ramach Studium Doktoranckiego. Od maja 2008 roku jest Kierownikiem Katedry i kliniki Chirurgii Ogólnej WNM UWM w Olsztynie. W latach 2008-2012 pełniła funkcję Prodziekana ds. Studenckich nowo utworzonego Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, a szczególnie kierunku Lekarskiego Ratownictwa Medycznego. Już po 4 latach pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej w UWM w Olsztynie została nagrodzona „Złotym Laurem” Wspólnie z młodzieżą akademicką WNM współuczestniczyła w różnych akcjach między innymi UNO ( Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela ), Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i wielu innych. Wspomaga studentów swoim doświadczeniem organizacyjnym w pracach IFMSA ( praktyki zagraniczne ). Jest członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

Będąc pracownikiem naukowo-dydaktycznym WNM UWM w Olsztynie zorganizowała już 3 Konferencje Naukowo-Szkoleniowe o zasięgu ogólnopolskim z udziałem gości zagranicznych. W maju tego roku jest organizatorem kolejnej  XXV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Zakażeń chirurgicznych i XXI Zakażeń Szpitalnych. Poprzez organizację tych naukowych konferencji promuje środowisko lekarskie Warmii i Mazur w Polsce. Jest członkiem (pierwszą kobietą w historii ZG TChP) w Zarządzie Głównym Towarzystwa Chirurgów Polskich już 3 kadencję.

Brała udział w pracach Komisji przy Ministrze Zdrowia w opracowaniu programów dydaktycznych wg Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. Jest członkiem Rady Programowej Kierunku Lekarskiego WNM UWM w Olsztynie. Wspiera działania Polskiego Towarzystwa Opieki nad chorymi ze Stomią. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Polskiego Przeglądu Chirurgicznego  Polish Annals of Medicine. Przez ubiegłą kadencję była sędzią Sądu Okręgowej Izby Lekarskiej w Olsztynie. W tej kadencji jest członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie i delegatem na Krajowy Zjazd lekarzy w Warszawie. Otrzymała Statuetkę i dyplom ZOZ MSW z WMCO w Olsztynie w roku 2013

Od września 2013 roku jest Przewodniczącą Sekcji Zakażeń Chirurgicznych ZGTChP. Jej praca dydaktyczno-organizacyjna  w woj. Warmińsko-Mazurskim zaowocowała znaczącym zwiększeniem kadry pielęgniarskiej z wyższym wykształceniem. Przyczyniła się także do zwiększenia liczby kształconych chirurgów w ramach rezydentury.