home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Jadwiga Marzjan

Od lutego 1994r. jest Przewodniczącą Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym -  Koło w Biskupcu. Od września 1998r. piastuje również funkcję dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego. Ma wykształcenie wyższe pedagogiczne (mgr oligofrenopedagog) i studia podyplomowe w zakresie  zarządzania w służbie zdrowia.Pomimo swojej trudnej sytuacji życiowej (córka upośledzona w stopniu głębokim i z autyzmem) zajęła się pomocą innym. Dzięki jej przedsiębiorczości i nowatorskiemu podejściu udało się doskonale wyposażyć placówki w sprzęt dydaktyczny, terapeutyczny, medyczny i rehabilitacyjny ( m.in. Sala Doświadczania Świata, pionizatory, siedziska dla dzieci z MPDz., wózki rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, wanna do rehabilitacji, Pracownia Tomatisa, Pracownia Biofitback, wyposażenie gabinetu fizykoterapii, winda osobowa, samochody do przewozu osób niepełnosprawnych, itd.) a także zlikwidować bariery architektoniczne w placówkach i wokół nich. Postawiła na rozwój personelu merytorycznego, mając świadomość, że to procentuje w dalszej pracy z dziećmi i ich rodzinami. Umożliwia kadrze szkolenia, także stymuluje pracowników do stałego metodycznego wzbogacania warsztatu pracy. Prowadzone są już 3 placówki: Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczy oprócz kompleksowego usprawniania (edukacja, rehabilitacja społeczna, rehabilitacja lecznicza, terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, opieka medyczna) dziecka upośledzonego umysłowo ze sprzężonymi niepełno sprawnościami od 3 do 25 roku życia ( 59 wychowanków) zajmuje się wczesnym usprawnianiem rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością  bądź niepełnosprawnego od momentu niepokojących objawów. Trafiają tam nawet dwutygodniowe niemowlęta kierowane przez lekarzy z całego województwa. Rodzice otrzymują  również instruktaż  do postępowania z dzieckiem w domu ( w chwili obecnej 71 dzieci od 0 do 7 roku życia). Od 2000 roku Koło prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej (35 uczestników), w którym osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami objęte są rehabilitacją społeczną i rehabilitacją zawodową łącznie z przygotowaniem do pracy. W 2006 roku uruchomiony został Obiekt  Rehabilitacyjno-Mieszkalny, w którym dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają szansę na samodzielne, niezależne życie. Prowadzone są w nim również Treningi mieszkaniowe (pobyty 1-2 tygodniowe) mające na celu maksymalne usamodzielnienie na miarę możliwości każdego z uczestników. Także rodzicom proponuje się Krótkotrwałe Zastępstwo w Opiece nad dzieckiem, kiedy rodzina tego potrzebuje (np. pobyt w szpitalu rodzica, ważny wyjazd, trudna sytuacja rodzinna  itp.). W przyszłości chce utworzyć Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób głęboko upośledzonych umysłowo i wielorako niepełnosprawnych (które ukończyły już obowiązek szkolny i nauki w OREW i ze względu na swoją głęboką niepełnosprawność nie mogą być uczestnikiem WTZ) i Zakład Aktywności Zawodowej, w którym  dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą mogły pracować. Dzięki działaniom pani Jadwigi Marzjan  znacznie podniosła się świadomość społeczeństwa na temat osób upośledzonych umysłowo i ich rodzin, znacznie wzrósł pozytywny wizerunek osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Dzieci i rodzice wyszli z izolacji, włączają się w życie społeczne w środowisku lokalnym.  Pani Marzjan skończyła studia z oligofrenopedagogiki. W roku 2004 ukończyła  studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii z  zakresu zarządzania w służbie zdrowia, by zwiększyć swoją wiedzę i kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną a także podnieść poziom usług dla podopiecznych wymagających kompleksowej opieki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczo-terapeutyczno-opiekuńczo-medycznej. O jej predyspozycjach do kierowania zespołem ludzkim świadczą także prowadzone dotychczas kontrole zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym przez organa nadzorujące. Od 2004 roku reprezentuje organizacje pozarządowe z gminy Biskupiec w Powiatowej Radzie Organizacji Pozarządowych. Cieszy się dużym autorytetem i zaufaniem środowiska. Zawsze aktywna i gotowa do prac nie tylko zawodowych ale także pracy społecznej na rzecz Koła i całego środowiska lokalnego. Za dotychczasową działalność 18 listopada 2005 roku została uhonorowana Nagrodą Marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Jest osobą niezwykle skromną, unika rozgłosu a splendory jakie spływają na jej ręce odnosi do całego Stowarzyszenia. Mężatka, mama dwójki dorosłych dzieci i babcia dwójki wnucząt. Tel. 603755506