home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Bożena Cebulska

Od 2000 roku pełni funkcję Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. W tym czasie Agencja zwiększyła swój kapitał zakładowy z 760 tys pln do 5 mln, zatrudnienie z 9 osób do blisko 100, utworzyła  i prowadzi Fundusz pożyczkowy o kapitale ponad 20 mln PLN. Zawodowo związana z Olsztynem , sercem z Iławą, w której mieszka. Bożena Cebulska posiada głęboką wiedzę w dziedzinie funkcjonowania funduszy unijnych, jest wieloletnim praktykiem z zakresu zarządzania i wdrażania programów operacyjnych współfinansowanych z różnego rodzaju funduszy pomocowych. Współpracowała  w przygotowywaniu i wdrażaniu projektów finansowanych z programów przedakcesyjnych, jak PHARE 2000, 2001, 2002, i funduszy strukturalnych, jak Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju  Regionalnego, Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim. Przygotowała autorski projekt systemu odbioru nieczystości stałych i płynnych na jez. Jeziorak służący poprawie atrakcyjności turystycznej. Uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach społeczno-gospodarczych, m.in. przy opracowaniu Programu Aktywizacji Turystycznej Kanału Ostródzko-Elbląskiego Była w zespole przygotowującym powstanie Euroregionu „Bałtyk”. Uczestniczyła w zespole negocjacyjnym Regionalny Program Operacyjny  z Komisją Europejską w Brukseli. Współpracowała przy opracowywaniu strategii rozwoju Warmii i Mazur oraz  licznych strategii lokalnych. Brała udział w wielu projektach dotyczących Rozwoju potencjału innowacyjnego Warmii i Mazur, przede wszystkim w zakresie wspierania inicjatyw  klastrowych. Pracuje w Komitetach Monitorujących Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej i oraz regionalnego komponentu Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Pełniła funkcję przewodniczącej Rady Koordynacyjnej Krajowego Systemu usług oraz jest członkiem grupy roboczej projektu Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej  realizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Aktywnie działa na rzecz rozwoju turystyki regionu pełniąc funkcję Członka Zarządu  Regionalnej Organizacji Turystycznej w Olsztynie. Wspiera zarówno inicjatywy szkolnictwa podstawowego, jak i uniwersyteckiego. Jest Członkiem Rady Patronackiej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wchodziła w skład zespołu doradczego ds. funduszy dla mśp przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz jest członkiem kapituły Fundacji Stypendialnej im. Grażyny Gęsickiej przyznającej stypendia dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości i społeczności wiejskich.

Kobiety Sukcesu 2011 - Bożena Cebulska