home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 
Flash is required!
Wypowiedź laureatki

Krystyna Lewańska

Burmistrz Fromborka wybrana na II kadencję, funkcje tę pełni ponad 6 lat. Dla miasta jest to okres, biorąc pod uwagę lata poprzednie, bardzo owocny. Najważniejsze inicjatywy i dokonania Burmistrz Krystyny Lewańskiej to przeprowadzenie procesu naprawczego gminy, która była zadłużona w ok. 60% (według danych za półrocze 2008 r. stanowi ono obecnie 13,31 %). W roku 2007 przygotowano i uchwalono Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta, uchwalono Plan Rozwoju Lokalnego, uaktualniono Strategię Rozwoju Miasta i Gminy. W czasie pierwszej kadencji rozpoczęto starania o uzyskanie przez Frombork statusu uzdrowiska. Uwieńczono powodzeniem starania o budowę mariny (portu jachtowego z zapleczem) i pozyskano na ten cel 10 mln złotych. Dokonano reorganizacji placówek oświatowych, odremontowano je oraz doposażono je w środki nauczania i sprzęt.

W okresie kadencji Pani Burmistrz doposażono Ochotnicze Straże Pożarne oraz zakupiono samochód i do niego sprzęt. Wyremontowano i doposażono 3 świetlice sołeckie w ramach budowy Sołeckich Centrów Kultury. Z inicjatywy Burmistrz wykonano modernizację oświetlenia miasta, oświetlenie wsi Biedkowo i Baranówki oraz częściowo Drewnowa i Bogdan. Pozyskano nieodpłatnie nieruchomości gruntowe pod boiska sportowe oraz 11 ha w obrębie miasta na cele publiczne i 3 200 m² budynków w Nowych Sadłukach.

Na trwałe wpisano w kalendarz imprez zainicjowane przez Burmistrz w sierpniu 2003 roku Dni Fromborka, których inauguracja po raz czwarty rozpocznie się spektaklem Teatru im. A. Sawruka z Elbląga na Wzgórzu Katedralnym. Fanka muzyki organowej rozbrzmiewajacej co roku na Wzgórzu Katedralnym podczas  Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej.

Najnowsze inicjatywy Burmistrz to przyłączenie do miast partnerskich Swietłyj - Rosja (2003r.) i Sucha Beskidzka (2004r.), Kazlu Ruda - partnera z Litwy, oraz rozpoczęcie przygotowań do obchodów 700-lecia Fromborka. W tym roku po raz drugi wręczone zostały ludziom zasłużonym dla miasta w 11 kategoriach „Wiktorie”. Rozpoczęto prace nad iluminacją Wzgórza Katedralnego. Uwieńczeniem wszystkich działań i ukoronowaniem 6 lat pracy Burmistrz Krystyny Lewańskiej jest uzyskanie przez Urząd Miasta i Gminy Certyfikatu PN-EN ISO 9001:2001.

Jest to dowód, że Urząd spełnia tę międzynarodową normę w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, służących zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań wspólnoty lokalnej.