home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Krystyna Iglicka-Okólska tytuł profesora nauk ekonomicznych uzyskała w 2011 roku. Pełni funkcję rektora Uczelni Łazarskiego od 2012 roku.  W Polsce tylko 13% rektorów to kobiety.

Działalność naukowa:

Od kilku lat wykłada w Uczelni Łazarskiego.  Jest  kierownikiem Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii oraz dyrektorem Centrum ds. Migracji i Demografii. Członkini Komitetu Nauk Demograficznych oraz Komitetu ds. Migracji i Polonii przy Polskiej Akademii Nauk.

Była wykładowcą na kilku amerykańskich i europejskich uniwersytetach. W latach 1999-2000 stypendystka Fulbrighta na University of Pennsylvania. W latach 1996-1999 koordynator Polish Migration Project w School of Slavonic and East European Studies, University College London. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.  Autorka dziesięciu monografii m.in. „Poland’s Post-War Dynamic of Migration, Ashgate”, Aldershot 2001, „Powroty Polaków w okresie kryzysu. W pętli pułapki migracji”, Warszawa, Scholar 2010 oraz „Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki”, Warszawa,

Scholar, 2008. Współredaktor m. in. książek: “The Challenge of East-West Migration for Poland” (wraz z Keith Sword), Macmillan, London-New York 1999 oraz “From Homogeneity to Multiculturalism: Minorities Old and New in Poland” (wraz z F.E.I. Hamilton), UCL Press, London 2000. Autorka przeszło 100 prac naukowych o tematyce demograficznej i migracjach opublikowanych przez prestiżowych wydawców Polski, Wielkiej Brytanii i USA.

Działalność społeczno-polityczna:

Ekspertka rządu polskiego ds. polityki migracyjnej. Ekspertka Komisji Europejskiej ds. Mobilności pracowników z nowych państw członkowskich po 2004 roku. Przewodnicząca Zespołu ds. Imigracji oraz Migracji Powrotnych i Imigracji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich V i VI kadencji. W latach 2008–2010 była członkiem Rady Programowej TVP Polonia.

We wrześniu 2013 podjęła współpracę z posłem Jarosławem Gowinem jako konsultant ds. polityki demograficznej. W grudniu tego samego roku została wiceprezesem założonej przez niego partii politycznej Polska Razem, którą to funkcję pełniła do lipca br. W okresie styczeń-maj 2015 członek Rady Programowej kampanii prezydenta Andrzeja Dudy.

Uczestniczy czynnie w debacie publicznej głównie na temat przemian demograficznych w Polsce, emigracji i imigracji. W debacie medialnej od wielu lat konsekwentnie i pod prąd obowiązującemu do niedawna przekazowi mówi o społeczno-ekonomiczno-demograficznych  konsekwencjach emigracji z Polski po 2004 roku oraz zapaści demograficznej Polski spowodowanej m.in. brakiem odpowiedniej polityki rodzinnej.

Szeroko komentowane zjawisko ostatnich lat, jakim jest duży odsetek bezrobocia wśród absolwentów wyższych uczelni oraz ich słabe przygotowanie do wykonywania zawodu nie dotyczy Uczelni Łazarskiego, bo aż 96% ich absolwentów znajduje pracę od razu po studiach. Uczelnia, którą kieruje Krystyna Iglicka-Okólska kładzie nacisk na przygotowanie studentów do funkcjonowania na rynku pracy i pracy w zawodzie, który wybrali w trakcie studiów. W gronie wykładowców Łazarskiego znajdują się wybitni eksperci, którzy studentów zapoznają z teorią, ale też i z praktyką wykonywanego zawodu.

Uczelnia ma jeden z najwyższych wskaźników umiędzynarodowienia w Polsce. Studiuje w niej ok.15% obcokrajowców z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Turcji czy Niemiec. Studenci korzystają licznie z wymiany międzynarodowej, m.in. w ramach programu Erasmus czy Leonardo.

Dzięki współpracy z uniwersytetem Delaware dyplomy Łazarskiego są uznawane w USA. Ponadto uczelnia Łazarskiego współpracuje z ponad 90 instytucjami edukacyjnymi na świecie i ma 35 visiting professors.

Rektor Krystyna Iglicka-Okólska duży nacisk kładzie na międzynarodową wymianę kadry naukowej oraz współpracę badawczą. Sama uczestniczy w międzynarodowych konsorcjach badawczych. Na wysoką pozycję międzynarodową pani rektor składają się również szeroko cytowane jej anglojęzyczne publikacje.

Dotychczas mury Uczelni opuściło ok. 30 000 absolwentów, wielu z nich odnosi sukcesy naukowe jako doktoranci m.in. w Pradze, Paryżu. Inni pracują w renomowanych kancelariach prawniczych w Nowym Jorku, Londynie czy filiach takich firm w Polsce.