home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego IV i V kadencji, Członek Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej, Członek Komisji Budżetu i Finansów.

Delegatka Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, którego zadaniem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw, dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw, jako przedstawiciel uczestniczy w pracach Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

Ścieżka kariery zawodowej:

W latach 2000-2001 urzędnik administracji rządowej w Biurze Terenowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od 2002 r. pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a od 2007 r. Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach. Od 2010 r. Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, od 2014 r. Wicemarszałek.

Animatorka współpracy kulturalnej, naukowej i biznesowej w województwie mazowieckim, czynnie zaangażowana w życie społeczno-polityczne Mazowsza.

Inicjatorka i propagatorka wielu projektów związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej oraz promocją postaw proekologicznych wśród mieszkańców regionu. Wśród wielu przykładów realizowanych przedsięwzięć, aktywizujących dzieci oraz młodzież ze szkół położonych w najdalszych zakątkach województwa mazowieckiego, a które cieszą się dużym zainteresowaniem, są coroczne zbiórki makulatury przez przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja z terenu całego Mazowsza oraz konkursy o tematyce ekologicznej:

·         w roku 2014: V edycja konkursu plastycznego dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego „Żyję ekologicznie – czyli dobre nawyki przedszkolaka” i XII edycja konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „Żyję ekologicznie na co dzień – czyli ekologia w oczach uczniów”;

·         w roku 2015: VII edycja konkursu o tematyce ekologicznej dla przedszkoli z terenu województwa i XIII edycja konkursu pn. „Świadoma energia - oszczędzamy i zmieniamy źródła” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Janina Ewa Orzełowska dba o aktywizację zawodową Mazowszan, podnoszenie jakości i wieloaspektowy rozwój obszarów wiejskich, zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, konkurencyjną gospodarkę, zwiększanie potencjału inwestycyjnego, równe szanse i szacunek dla efektów podejmowanych wysiłków. Są to programy wsparcia dla PSP, OSP, Policji oraz skierowane bezpośrednio do mieszkańców regionu „Bezpieczna droga do szkoły” promujący bezpieczeństwo ruchu drogowego wśród najmłodszych uczestników.

 

Wspiera przedsiębiorczość, działania podnoszące atrakcyjność regionu oraz sprzyjające współpracy biznesu z nauką, umacnianiu potencjału badawczo-rozwojowego i wdrażaniu innowacji.

Dzięki zaangażowaniu Janiny Ewy Orzełowskiej Mazowsze ma możliwość uczestniczenia
w realizacji wielu ciekawych projektów europejskich oraz rozwijania współpracy międzynarodowej i lokalnej. Od 2006 r. jako członek Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina i Polska-Litwa-Rosja, aktywnie współpracuje z zagranicznymi regionami Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2011-2014 pełniła funkcję Członka Zarządu Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych.

Pełniąc funkcję Wicemarszałka popularyzuje projekty związane ze zwiększeniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, kształtujących społeczną kreatywność oraz służących ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego. Wspiera ideę e-rozwoju Mazowsza, w tym budowy szerokopasmowego Internetu, podnoszenia kompetencji cyfrowych i e-usług w regionie, potencjału rozwojowego województwa mazowieckiego.