home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Elżbieta Anna Smolińska

Starosta Pruszkowski

Elżbieta Anna Smolińska od urodzenia mieszka w Pruszkowie. Jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.Ukończyła również:

- Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytetu Warszawskiego,

- Podyplomowe Studium w zakresie Szacowania Nieruchomości Politechniki Warszawskiej.

- Podyplomowe Studium - Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa w Radomiu ,, Audytor energetyczny uprawniony do     wydawania świadectw energetycznych.

Dodatkowe posiadane kwalifikacje i pełnione funkcje:

- kurs podstawowy II stopnia Zamówień Publicznych, zorganizowany w porozumieniu

z Urzędem Zamówień Publicznych w Warszawie, 1996 r.,

- kurs kwalifikacyjny dla Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, 2000 r.,

- kurs uzupełniający w zakresie Zarządzania Nieruchomościami, organizowany przez Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, 2002 r.,

- uprawnienia zawodowe Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w zakresie szacowania nieruchomości

- uprawnienia Ministra Skarbu Państwa do sprawowania funkcji nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

W samorządzie powiatowym pracuje od 1998 r. W pierwszej kadencji Rady Powiatu pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej, a  od  2002  r. pełni funkcję Starosty Pruszkowskiego. Jako Starosta kieruje się w swoich działaniach zasadą zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którą wszystkie gminy i wszystkie płaszczyzny życia społecznego obejmowane są jednakową troską. Do najistotniejszych dokonań między innymi zaliczyć należy modernizację 90 km dróg powiatowych, remont wiaduktu nad torami Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz budowę nowej sieci dróg na terenie powiatu pruszkowskiego. Wprowadzenie na drogach rozwiązań technicznych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, azyle bezpieczeństwa, ronda, światła przy każdej szkole i inne. Budowa i rozbudowa sal gimnastycznych, obiektów szkolnych i sportowych (stadion, lodowisko, hala sportowa). Elżbiecie Smolińskiej bliskie są również sprawy służby zdrowia, na terenie Powiatu Pruszkowskiego funkcjonuje Szpital Powiatowy, który dzięki Jej zaangażowaniu wyposażony jest w najnowocześniejszą aparaturę medyczną. W 2010 roku otworzony został na terenie szpitala,  w nowo wyremontowanym obiekcie Zakład Opieki Leczniczej. Jako zwolenniczka racjonalnych zmian w polityce zdrowotnej państwa, reprezentowała powiaty mazowieckie w rozmowach z Ministrem Zdrowia w sprawach dotyczących poprawy sytuacji mazowieckiej służby zdrowia. Marszałek Województwa Mazowieckiego powołał Elżbietę Smolińska Starostę Pruszkowskiego do Wojewódzkiego Zespołu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Elżbieta Smolińska jest też członkiem Zespołu ds. Kompetencji Zdrowotnych przy Instytucie Kardiologii Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha  w Warszawie. Otacza troską działające na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowe Domy Pomocy   Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, liczne Rodziny Zastępcze i Placówki Opiekuńczo Wychowawcze. Elżbieta Smolińska Reprezentuje Powiat Pruszkowski w Związku Powiatów Polskich. W marcu 2003 roku została wybrana Wiceprzewodniczącą Konwentu Powiatów Mazowieckich,  funkcję tę pełni do dziś. Konwent, działa na rzecz kontynuacji najważniejszych reform w państwie w tym wzmocnienia podmiotowości samorządu, jego samodzielności majątkowej i kompetencyjnej. Konwent Powiatów Mazowieckich wytypował Elżbietę Smolińską do pracy w Mazowieckiej Radzie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz  w Komitecie Sterującym Rozwój Przedsiębiorczości. Elżbieta Smolińska  od lutego 2011 r. jest Członkiem Zarządu Powiatów Polskich, będąc również reprezentantem polskiego samorządu w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy. Marszałek Województwa Mazowieckiego powołał Elżbietę Smolińską  na Członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013, którego celem głównym jest rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej, wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego. Liczne obowiązki zawodowe Elżbiety Smolińskiej nie ograniczają Jej  aktywnego zainteresowania sprawami organizacji społecznych reprezentujących różne środowiska. Znając trudną sytuację małych i średnich przedsiębiorstw, doprowadziła do powstania Powiatowej Izby Gospodarczej, mającej duże znaczenie dla rozwoju firm. Związek Powiatów Polskich, wytypował  Ją  do Rady Programowej XIV Konferencji Izby Projektowania Budowlanego pod nazwą „Inwestor i projektant w kształtowaniu przestrzeni”. Ściśle współpracuje ze środowiskami Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów, Kołem Krwiodawców, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, Pruszkowskim Towarzystwem Kulturalno Naukowym, Hufcem ZHP Pruszków, Pruszkowskim Towarzystwem Muzycznym, Związkiem Wędkarskim, Ligą Obrony Kraju i innymi.  Zasiada w Radzie Patronackiej Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Sportu, której jest przewodniczącą. Wielkim osiągnięciem Elżbiety Smolińskiej jest otwarcie w październiku 2010 r. Muzeum Dulag 121. Muzeum mieści się w niewielkim obiekcie, ale  przesłanie prezentowanej w nim  wystawy, zorganizowanej przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego ma niezwykle duże znaczenie dla ludności powiatu pruszkowskiego.

Elżbiecie Smolińskiej bliskie są sprawy ludzi krzywdzonych i niepełnosprawnych. Jako Starosta  utworzyła na terenie Powiatu Pruszkowskiego  Zespół Ośrodków Wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych patologią społeczną.  Wspiera działania na rzecz  osób niepełnosprawnych,  patronuje różnorodnym inicjatywom, takim jak bale charytatywne, konferencje, zawody sportowe, wystawy, koncerty i inne. Zorganizowała konferencję pt. „ Wyjść z cienia i izolacji – działania Powiatu Pruszkowskiego w zakresie budowania partnerstwa na rzecz wsparcia osób i rodzin dotkniętych autyzmem”.

Swymi działaniami wspomaga i promuje rozwój spółdzielczości na terenie powiatu pruszkowskiego.

Wspiera również działania na rzecz młodzieży  na wszystkich poziomach edukacyjnych – od przedszkolaków, do uczniów szkół średnich i studentów.

Dotychczasowe odznaczenia:

- Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- Złoty Medal za Zasługi nadany przez Prezydenta RP za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej za   działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz niesienia pomocy osobom potrzebującym,

- Złoty Medal za Zasługi dla Policji, przyznany przez Jerzego Millera Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

- Medal PRO MEMORIA przyznany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek Światowego Związku

   Armii Krajowej Koło nr 6 Pruszków,

- Złoty Medal za Zasługi dla Straży Pożarnej,  przyznany przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży   Pożarnych RP

 - Medal im. Dr Henryka Jordana przyznany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ,,Za zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej; upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży” – Odznaka Honorowa ,,Zasłużony dla Miejskiego Klubu Honorowych  Dawców Krwi stopnia II”,

– Medal ,, Za zasługi w Rozwoju Wędkarstwa’’ nadany przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego,

– Odznaka Honorowa PCK III stopnia nadana przez Kapitułę Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża,

– Brązowy Medal za zasługi dla ochrony przeciw pożarowej nadany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

 Elżbieta Smolińska, to osoba o wysokiej kulturze osobistej,  otwarta na wszystkie dziedziny życia społecznego, kreatywna, posiadająca  bardzo dużą wiedzę,  umiejętność  oceny sytuacji i wskazania konkretnego działania.  Współpraca z Nią daje dużo satysfakcji,  jest  konkretną, wymagającą i sprawiedliwą.  Elżbieta Smolińska, to osoba  powszechnie szanowana, to naprawdę Kobieta Sukcesu, sukcesu osobistego, ale przede wszystkim sukcesu społecznego, sukcesu społeczności dla której  pracuje.

Gala Kobiety Sukcesu Mazowsza 2012